Download: ร้องรำทำเพลง ดนตรีและนาฏศิลป์พม่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

By LC Mahidol

14,316

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

Initializing link download... Initializing link download.....

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในขณะนั้นชื่อสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท จัดให้เรือนไทยมหิดล ( ระเบียบ คุณะเกษม ) เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเริ่มจัดเป็นโครงการ ฟังเพลงไทยที่เรือนไทย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ต่อมาในปี ๒๕๔๖ สถาบันฯบูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอนนำองค์ความรู้ และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อสังคม มาจัดรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยร่วมมือกับทั้งประชาคมมหาวิทยาลัย ชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรม โดยใช้ชื่อโครงการร้องรำทำเพลง
สำหรับกิจกรรมร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย ครั้งที่ ๔๓ สถาบันฯได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร มาจัดการแสดง "ดนตรีและนาฏศิลปพม่า" เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยปรับพื้นที่การแสดงมาใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี เพื่อรองรับวงปี่พาทย์พม่า สำหรับการจัดการแสดงแบ่งเป็นหลายชุด สำหรับวิดิทัศน์ในครั้งนี้คัดเลือกการแสดงมานำเสนอ ๓ ชุดคือ
๑.เพลงโหมโรงพม่าเกี่ยวข้าว มีเพลงพม่า ๒ เพลงบรรเลงติดต่อกัน คือพลง อูมา และเพลงบาซา มีความหมายถึงการแสดงความรักสามัคคี ความสนุกสนานในระหว่างเก็บเกี่ยวพืชผล
๒.การแนะนำเครื่องดนตรีพม่า โดย ดร.บำรุง พาทยกุล และอาจารย์ไกรฤทธิ์ กันเรือง
๓.การแสดงชุด นานหาอะกะตาปินไดเวชะยานดา การรำแม่บทของท่านาฏศิลป์พม่า ซึ่งทางพม่าเรียกการรำชุดนี้ว่า "รำโยเดีย" คำว่าโยเดียนั้น หมายถึง ท่ารำที่มีโครงมาจากสมัยอยุธยา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล ( ตำแหน่งปัจจุบัน )
ขอขอบคุณ ภาควิชาดุริยางค์ไทยและภาควิชานาฏศิลป์ไทย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมพื่อพัฒนาชนบท ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล )